Gordon Parks, Muhammad Ali (Steidl, 2019)

Gordon Parks, Muhammad Ali (Steidl, 2019)

Gordon Parks
Muhammad Ali
(Steidl, 2019)

Gordon Parks
Muhammad Ali
(Steidl, 2019)