Fazal Sheikh & Terry Tempest Williams, The Moon Is Behind Us (Steidl, 2021)

Fazal Sheikh & Terry Tempest Williams, The Moon Is Behind Us (Steidl, 2021)

Fazal Sheikh & Terry Tempest Williams, The Moon Is Behind Us

Fazal Sheikh & Terry Tempest Williams
The Moon Is Behind Us
(Steidl, 2021)

Fazal Sheikh & Terry Tempest Williams
The Moon Is Behind Us
(Steidl, 2021)